Walaloo Jannataa

ODP Official 2,929 views. Waa'een kanaa hedduu bal'aa fi gadi fagoo, kan kitaabban hedduun irraa barreeffamuu danda'an waan taheef,. Aadaan jabdu. Iscriviti a Facebook per connetterti con Abir MK e altre persone che potresti conoscere. Inni jalqabaa waanta barbaannu argachuu yoo ta'u,Inni lammaffaan immoo waanta argannetti gammaduudha. Atii waan hundumaa kooti. com is to provide you with the best online video sharing platform, a place to find out more about your favorite movies, shows, music videos, comedy, famous speeches, life lessons, technology videos, drama and also keep up with the latest news, and also join our ever-increasing communities of fans. Jecha Walaloo "Jecha walaloo" is Afaan Oromo for 'words of song'. I've made a repository of Oromo music lyrics in the hopes that it will help Oromo youth in the diaspora (or any other Afaan Oromo learner) appreciate the content and beauty of the words that go into these songs. Addis Ababa's rapid urban sprawl is also getting noticed abroad. We haven't found any. com روصلا عيجمو ،لوصأ زكرم لبق نم م. Ergaan walaloo kee akka Awaash dheerata Dukkanatti hin hifa Birraa calaqisaa Firootaaf hin ho’a diinatti hin dhaamota Egaa qalbeeffannee atis nuuf jiraadhu Akeeka keen bullaa badhaadhi guddadhu Alii urjii baha dhihattis muldhadhu Kibbattis lalisi kaabattis dubbadhu Bilisa labsite hawwii kee argadhu. Dhuma irratti waan tokkon jabeessetoo isin gaafaddha; isin kadhaddha. Jannata darajaan isii ol-fuudhamtuu taate kheeysatti jiraata. Galumsii jechaa fi galumsi sagalee kan wal-baranidha (paronomasia). Video New 2019 Usyaaz Raayyaa Abbaa Macaa Vol A 32 Raakkoo Sabaa Keenyaaa Gratis Download New 2019 Usyaaz Raayyaa Abbaa Macaa Vol A 32 Raakkoo Sabaa Keenyaaa Fast, Walaloo Raayyaa Abbaa Macaa. 320 kbps ~ CAFFEE JANNATAA. English news from the Voice of America. walaloowwan jaalalaa mimmi'aawoo as keessatti argattu!. Isaaf yaaddofte adummeen addummaa itti dhagahame. Jecha Walaloo "Jecha walaloo" is Afaan Oromo for 'words of song'. Alii Birraa gara ganna 14-15 keessa sirba jalqabe. Gaddisa jannataa Maa xooleysan odaa, Miila Bakar taatee Eessaa abbaa kootin fida? Yaa dhaloota arraa Mee maal lafaa qabdaa, Maaluma dhaalchifta? Boru warra si booda. Amin Ibroa - Duration: {Walaloo Afaan Oromoo} by Hamza - Duration:. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and. ص [email protected] Sirboota Afaan Oromoo haarawa Awash Post irratti dhaggeeffadhaa. Hedduu kan ta'an sagaleen Ibiraayisxii adda addaa jiru. nibanan tan jannataa baabaa. Madda Islaamaa Qabsoo Muslimoota Itiyoophiyaa, Oduu Owwituu, Amantii Qulqulluu, walaloo Haqiiqaa Ahbaashaa!!! qopheeysaa: Abuu Raafi' ni gorsina, ni qabsiisna, kana malee karaan jannataa waan hin jirreef carraa keeysan dhaqqabadha jenna. Fiilmiin kun seenaa jaalalaa irratti kan hundaa’e si’a ta’u ergaan isaa garuu jaalalli walii yaaduu wal tumsuu fi wal gargaaruu akka ta’e ibsaa jedha directorri fiilmichaa fi fiilmii kana keessattis taatoo ta’uun kan hirmaate dargaggoo Getachew Niguse Gobbuu. Dołącz do Facebooka, by mieć kontakt z Afandi YUsuf i innymi, których możesz znać. Galumsii jechaa fi galumsi sagalee kan wal-baranidha (paronomasia). Jaalalaaf Walaloo. Namuu afaanuma ufiitiin sirbaa maanif anilleen kiyyana hin sirbine jedhee itti seene jedhe. Odoma inni isin gammachiiseyyuu gabricha mu'minaatu mushrika irra caala. FuulaHangafaa; isin keessaa nama hundarra sihrii, raaga fi walaloo beeku ilaalaa. ka'aa ayyuhal muslimuunaa. Kunis dubbii kaleessa mandhee teenya mandhee Oromoota maraa: "ayyaantuu. Qoreen gaafa sanaa isheen laga ce'umsaas nu keessatti hafte. I've made a repository of Oromo music lyrics in the hopes that it will help Oromo youth in the diaspora (or any other Afaan Oromo learner) appreciate the content and beauty of the words that go into these songs. Read, highlight, and take notes, across web, tablet, and phone. September 21, 2017. … Read More ». Iddoo Jannataa (Umama 1-2 fi Mullata 21-22) c. ሐጪሮ (ስ) kuruuruu/ nama gabaa baa. Join Facebook to connect with Abdi Ibro and others you may know. (Isaaniin ni ja‟ama): "Nyaadhaa dhugaa nyaata gaarii Jannataa, waan isin duniyaa irratti gaarii dalaydanii dabarfattaniif jecha. Halkan tokko Umar ibn Al-kaxaab mana ishii biraan osoo darbuu, walaloo armaan gadii yommuu dubbistuu dhagahe. Ma`naan isaa: {Nuti nabi muhammad walaloo hin barsiifne. Kakuu Moofaa. Fiilmiin kun seenaa jaalalaa irratti kan hundaa’e si’a ta’u ergaan isaa garuu jaalalli walii yaaduu wal tumsuu fi wal gargaaruu akka ta’e ibsaa jedha directorri fiilmichaa fi fiilmii kana keessattis taatoo ta’uun kan hirmaate dargaggoo Getachew Niguse Gobbuu. I've made a repository of Oromo music lyrics in the hopes that it will help Oromo youth in the diaspora (or any other Afaan Oromo learner) appreciate the content and beauty of the words that go into these songs. Naa'ol Abba-Firrisaatin Siwaliin gubadhee Siwaliin dhiitamee Waliin fiigne Waliin cabnee Nattii rarraatte Aniis sittii rarra'ee Nattii maxxanttee Aniis sittii maxxanee Hin ulfaatta jettee nan ceephine Ba'aan koo sittii tolee Siwaliin mixii biyyee nyaachisee Udaan sareefi kan nama waliin ejjanne Laga 9 waliin dabarree Iddo cubbuu fi tola hunda waliin imallee Qoree fi gufuu hunda. Ammas yeroon amma keeysa jirru yeroo haalaan hamtuudha. View Telegram channel's statistics "Mujahid Habo" - @legna_gram. Hayyuu keenyaaf rahmata kadhadhaa. Aadaa teenya boontu Midhagduu kaleessa. Madda Islaamaa Qabsoo Muslimoota Itiyoophiyaa, Oduu Owwituu, Amantii Qulqulluu, walaloo Haqiiqaa Ahbaashaa!!! qopheeysaa: Abuu Raafi' ni gorsina, ni qabsiisna, kana malee karaan jannataa waan hin jirreef carraa keeysan dhaqqabadha jenna. Hiikoti sagalee hunde jechaa sagaloota wajjiin wl-qabata (ka’umsa sirna afaanoota kan hin ta’iin). In sha Allah Ilma namaa daandii qajeelumma,gammachuu fi milkaa'innaa itti akeekudha. Maqaan kitaaba kanaa "Burqaa Jaalalaa" jedhama. Alhamdu liLLHI gaa mowlaanaa. Galumsii jechaa fi galumsi sagalee kan wal-baranidha (paronomasia). Jecha Walaloo "Jecha walaloo" is Afaan Oromo for 'words of song'. Sababiin isaa dhirri dubartii malee,dubartiinis dhiira malee jirachun hin danda’an. Amin Ibroa - Duration: {Walaloo Afaan Oromoo} by Hamza - Duration:. English news from the Voice of America. I've made a repository of Oromo music lyrics in the hopes that it will help Oromo youth in the diaspora (or any other Afaan Oromo learner) appreciate the content and beauty of the words that go into these songs. Madda Islaamaa Qabsoo Muslimoota Itiyoophiyaa, Oduu Owwituu, Amantii Qulqulluu, jallaan azaabaa gaariin jannataa. jabaadha waaqni oromo isin bira haa dhabatu. Qur'aanni kan barreeffame bifa walaloo Arabaa duriitini. View Telegram channel's statistics "Al Nesiha Dawa Group" - @AlNeDwGr. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. Aadaa teenya boontu Midhagduu kaleessa. Laga Walaloo. Ammas yeroon amma keeysa jirru yeroo haalaan hamtuudha. Deesse koo, fayyaa ta’uun kee anaaf jireenyya kooti. Walaloo koree Muslimaa haa yaadannuu. Aadaan jabdu. The figure is rising daily. guyloo/ walaloo gabaabaa. Taammanaa Bitimaa irraa* Qoppheessitoota mandheewwan Oromoo, jaalatamoo fi kabajamoo, mee dursee nagaa fi nageenyi qeyee hunda keessanii irraa hin dhabamini! Hardha xalayaa banaa tana baneetoo gara keessanitti dabarsuuf, waan onnee tiyya tuqee, qalbii fi sammuu kiyya qirqirseetoo na kakaasetu jira. Jecha Walaloo "Jecha walaloo" is Afaan Oromo for 'words of song'. Inni jalqabaa waanta barbaannu argachuu yoo ta'u,Inni lammaffaan immoo waanta argannetti gammaduudha. ሐጪዋ ቁልለን ሞኽና (ግ) 1. Ramadanni dhuufnaanni ajiibaa. Gaddisa jannataa Maa xooleysan odaa, Miila Bakar taatee Eessaa abbaa kootin fida? Yaa dhaloota arraa Mee maal lafaa qabdaa, Maaluma dhaalchifta? Boru warra si booda. Fedhii Ishii kana guuttachuuf wanta ishii dhoowwe tokkolle hin jiru, İmaana fi sodaa Rabbii malee. Adoo akkanuma, afaan, aadaa, ummata,seenaa,siyaasaa fi waan hedduu faarsuu deemuma. walaloowwan jaalalaa mimmi'aawoo as keessatti argattu!. Yeroo humnoonni farra islaamaa alarraa biyya teenya seenanii duula towhiida dhabamsiisanii shirkii babal'isuu ummata keenyarratti oofaa jiranii dha. I've made a repository of Oromo music lyrics in the hopes that it will help Oromo youth in the diaspora (or any other Afaan Oromo learner) appreciate the content and beauty of the words that go into these songs. 6 ol hirmaaannaa ummata muslimaatiin ijaarame xumuramu irra jiruudha!. nama haalaan tajaajiluu. Duraan dursee siihaa ga’uu nagaan koo kan onnerra madde. Achiin "shayxaana irraa Rabbittin maganfadha: boona isaa irraa, walaloo isaafi isa inni nama kuffisu irraa. Harmee oromiyaa Yaa badhaatuu biyyaa, Si bilisoomsudha Ani kayyoon tiyya. Abubakar Muussaa walaloo Afaan Oromoo barreessee weellistoota baayyef keennaa ture; kanaanis muuziqaan Oromoo akka dagaagu taasise. Alhamdu liLLHI gaa mowlaanaa. gaariifii hamtuun waan dhufeetii. to view and join the conversation. Iscriviti a Facebook per connetterti con Afandi YUsuf e altre persone che potresti conoscere. Jecha Walaloo "Jecha walaloo" is Afaan Oromo for 'words of song'. Galme jechaa Ibiroota walaloo fi jecha dhokkataa gidduu garaagarumaa jiru mul’isa. kaayyoo tapha afaan oromoo Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Mul'istoota keeyyata A. In 2013, it's the only African city to make the Lonely Planet's annual list of "top 10 cities to visit. Video New 2019 Usyaaz Raayyaa Abbaa Macaa Vol A 32 Raakkoo Sabaa Keenyaaa Gratis Download New 2019 Usyaaz Raayyaa Abbaa Macaa Vol A 32 Raakkoo Sabaa Keenyaaa Fast, Walaloo Raayyaa Abbaa Macaa. Hiikoti sagalee hunde jechaa sagaloota wajjiin wl-qabata (ka'umsa sirna afaanoota kan hin ta'iin). Jaalala, love. What people are saying - Write a review. 320 kbps ~ CAFFEE JANNATAA. Kakuu Moofaa. Gaaddisni muka jannataa isaanii gad-dhihaatee gaaddiseeysaaf, midhaan muka jannataa. Gaddisa jannataa Maa xooleysan odaa, Miila Bakar taatee Eessaa Teenyaatu nu boonsa Hin feenu tan ambaa. nuungayeera baatii ramadaanaa. Galasa Adem jest na Facebooku. Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne - Xalayaa Jaalalaa December 29, 2017 Obboleettii haadha mana kootii ulfeesse December 12, 2017 Alamuddiin malamaltummaan mootummaa Saudi Arabiyaatin hidhame November 5, 2017. Naa'ol Abba-Firrisaatin Siwaliin gubadhee Siwaliin dhiitamee Waliin fiigne Waliin cabnee Nattii rarraatte Aniis sittii rarra'ee Nattii maxxanttee Aniis sittii maxxanee Hin ulfaatta jettee nan ceephine Ba'aan koo sittii tolee Siwaliin mixii biyyee nyaachisee Udaan sareefi kan nama waliin ejjanne Laga 9 waliin dabarree Iddo cubbuu fi tola hunda waliin imallee Qoree fi gufuu hunda. Jecha Walaloo "Jecha walaloo" is Afaan Oromo for 'words of song'. Waggoota hamma tokko dura osoo Su'uudii jiranuu faalij irra gayeeti yeroo dheertuuf dhukkubsatan. Jechi wahaabiyyi jedhu kun maqaa RABBII WAHHAABITTI irkifame waan taheef faaruu malee arraba waa hinqabu. Takkittii Oborraa is on Facebook. com on March 22, 2012 at 2:15 pm said: Yaa jallewwan koo sochi qeerro godhama jiru kana biyya amba ta’e hordofan jira. Inni jalqabaa waanta barbaannu argachuu yoo ta'u,Inni lammaffaan immoo waanta argannetti gammaduudha. Namni Seenaa Ergamaa Rabbii (NRIH) Qoratu karaa afuriin (4) Ragaaleewwan Nabi Muhammad Ergamaa Rabbii Tahuu isaanii ibsan ilaaluu dandaha: 1ffaan- Seenaan Isaanii [SAW] seenaa fakkaataa hin qabne, Kan gosa adda ta'een jiruu isaanii guutuu seenaan isaanii galmeessee dha. Yaadawwan Ilaali. munye farax kaftan heestii soo shableey 2020 soo dhawayntii laashin axmadey cabdi gashaan in london - duration: 6:06. ( By Jemal Ahmed ) Maqaan Dhalootaa Abdusalaam Qaasim jedhama, maqaan Qabsoo kan Dhaaba keessatti beekkamuun #Elemoo #Biiftuu ti, Jaal Elemoo biiftuu Bara 1960 Baha Oromiyaa Godina Harargee Bahaa Aanaa Qarsaa Magaalaa Qarsaatti Abbaa isaa Haaji Qaasim Kabiiraa'tiifi Haadha isaa aadde Haliimoo Muussaarraa dhalate, Jaal Elemoo yeroo joolummaa xiqqo jabaate akkuma joollee hundaa Barnoota isaa. Qabsoo Qeerroo Oromiyaa is on Facebook. Download movies Como Colocar EL Signo De Porcentaje En Tu Teclado Download Como Colocar EL Signo De Porcentaje En Tu Teclado As 3gp & Mp4 for free from our website to your mobile phones / Desktop Computer. Jaalalaaf Walaloo. Download Nashidaa Haara mp3 music file. Afandi YUsuf è su Facebook. Ayyoo koo, atii gaddisa koo kan yeroo hundumaa anii itti …. ODP Official 2,929 views. 320 kbps ~ CAFFEE JANNATAA. Madaan malaa hin qabne abidda cidii keessaati. ka'aa ayyuhal muslimuunaa. Maalif goggoysitan Dhiiroo garba guddaa. Deesse koo, fayyaa ta’uun kee anaaf jireenyya kooti. Walaloo lata qanani kunoo walalo garaa nama qabbaneessitu shaa shaa ittin jedhavia torchbrowser com - Duration: 13:54. Ayyoo koo, atii gaddisa koo kan yeroo hundumaa anii itti […]. com روصلا عيجمو ،لوصأ زكرم لبق نم م. WASHINGTON,DC — Eeegee maqaa sirbaa itti baasan malee silaa maqaan warri baaseef,Alii Mohaammad Muusaa,sun qofan hin hamnee eegee hujiin ulfeessanii Dr. Atii waan hundumaa kooti. Dhaaba shamarran oromoo tan islaama dhaaban Nairobi kenya kheessatti akka hawaasa isaani jijiraniif khara barnoota diniifi dunyaatin beeysisa afaan hundan go. Aadaan jabdu. Walaloo Tokkummaa Muslima Oromoo video wajjiin. Download Nashidaa Haara mp3 music file. Aadaan jabdu. Aadaa teenya boontu Midhagduu kaleessa. FuulaHangafaa; isin keessaa nama hundarra sihrii, raaga fi walaloo beeku ilaalaa. Gaddisa jannataa Maa xooleysan odaa, Miila Bakar taatee Eessaa Teenyaatu nu boonsa Hin feenu tan ambaa. Amin Kadir berada dalam Facebook Sertai Facebook untuk berhubung dengan Amin Kadir dan orang lain yang mungkin anda kenal. Abir MK è su Facebook. Jaalalaaf Walaloo is on Facebook. English news from the Voice of America. osoulcenter. eegas booda dubbii tana irraa rifachuu isaanii hubannaan "ani amman tana dajjaal isinirraa hinsodaadhu waan birootiin isinirraa sodaadha malee yooniin isin keessa jiraadhe isinirraahiin deebisaa yooniin isin keessa. View Telegram channel's statistics "Mujahid Habo" - @legna_gram. Walaloo Islaama Ibsu. jallaan azaabaa gaariin jannataa. Dhuma irratti waan tokkon jabeessetoo isin gaafaddha; isin kadhaddha. nuungayeera baatii ramadaanaa. Kunis dubbii kaleessa mandhee teenya mandhee Oromoota maraa: "ayyaantuu. Atii waan hundumaa kooti. Jecha Walaloo "Jecha walaloo" is Afaan Oromo for 'words of song'. Yaadachiisaa: Walaloo toora itti aanu kana kan ani barreesse, amantee kami iyyuu tuffachuuf, yookin salphisuuf, ykn arrabsuuf miti. hidhaan hidhamtee sheyxaanni leebaa Sadarkaa baatii ramadaanaa. Madda Islaamaa Qabsoo Muslimoota Itiyoophiyaa, Oduu Owwituu, Amantii Qulqulluu, walaloo Haqiiqaa Ahbaashaa!!! qopheeysaa: Abuu Raafi' ni gorsina, ni qabsiisna, kana malee karaan jannataa waan hin jirreef carraa keeysan dhaqqabadha jenna. 1:17 – Christ sent me to spread the good news. Harmee koo, jaalatamtu fi kabajamtu Akkam naa jirta? Anii mucaan kee nagaa siif qaba. Hiikoti sagalee hunde jechaa sagaloota wajjiin wl-qabata (ka’umsa sirna afaanoota kan hin ta’iin). I've made a repository of Oromo music lyrics in the hopes that it will help Oromo youth in the diaspora (or any other Afaan Oromo learner) appreciate the content and beauty of the words that go into these songs. 2001 - Oromo language - 110 pages. ሐጪሮ (ስ) kuruuruu/ nama gabaa baa. Galasa Adem jest na Facebooku. Yayo Green Work is lid van Facebook. ka'aa ayyuhal muslimuunaa. Ma`naan isaa: {Nuti nabi muhammad walaloo hin barsiifne. wal-loluu 2. A beautiful poem about Muslim Unity. Aadaan jabdu. This video is unavailable. Namuu afaanuma ufiitiin sirbaa maanif anilleen kiyyana hin sirbine jedhee itti seene jedhe. Iscriviti a Facebook per connetterti con Afandi YUsuf e altre persone che potresti conoscere. Ibsa Raajii Argamuu horiif Michooma (Isaayaas 11:6-9) B. jallaan azaabaa gaariin jannataa. Since 6 August 2016, over 25,000 Oromo nationals of all walks of life have been in military concentrations/torture camps. Walaloo koree Muslimaa haa yaadannuu. Sababa garmalee barbaachisaa fi ijjoo kan ta'ee irraa kan ka'ee kutaan lamaffaan kuni akka itti fufnu nu dirqisiise. Aadaan jabdu. +966 50 444 2532 +966 11 445 4900 +966 11 497 0126 11457 ضايرلا - 29465. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. The purpose of OromiaTube. Dhaaba shamarran oromoo tan islaama dhaaban Nairobi kenya kheessatti akka hawaasa isaani jijiraniif khara barnoota diniifi dunyaatin beeysisa afaan hundan go. jabaadha waaqni oromo isin bira haa dhabatu. hedduu teysoon saanii samii keysaa. Sababiin isaa dhirri dubartii malee,dubartiinis dhiira malee jirachun hin danda’an. Kunis dubbii kaleessa mandhee teenya mandhee Oromoota maraa: "ayyaantuu. Word lid van Facebook om met Yayo Green Work en anderen in contact te komen. I've made a repository of Oromo music lyrics in the hopes that it will help Oromo youth in the diaspora (or any other Afaan Oromo learner) appreciate the content and beauty of the words that go into these songs. 320 kbps ~ CAFFEE JANNATAA. Subscribers, subscribers gained, views per day, forwards and other analytics at the Telegram Analytics website. Parcourir les pages. Gaddisa jannataa Maa xooleysan odaa, Miila Bakar taatee Eessaa abbaa kootin fida? Yaa dhaloota arraa Mee maal lafaa qabdaa, Maaluma dhaalchifta? Boru warra si booda. Jannataa fi jaannamattillee! —" Jechuun itti-fufa, walaloon fuuleewwan afur keessatti facaafame kuni*. walaloowwan jaalalaa mimmi'aawoo as keessatti argattu!. Walaloowwan inni barreesse keessa tokko kan yaadannoo Hundeef (Ahimad Taqii) barreeffamee fi kan Alii Birraa sirbe kana kaasun nidanda'ama: Yaa Hundee bareedaa Yaa fiinxee miidhagaa Azaala jannataa. Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne - Xalayaa Jaalalaa December 29, 2017 Obboleettii haadha mana kootii ulfeesse December 12, 2017 Alamuddiin malamaltummaan mootummaa Saudi Arabiyaatin hidhame November 5, 2017. 2001 - Oromo language - 110 pages. Facebook लोगों को साझा करने की क्षमता प्रदान. walaloowwan jaalalaa mimmi'aawoo as keessatti argattu!. Iscriviti a Facebook per connetterti con Afandi YUsuf e altre persone che potresti conoscere. Yaadachiisaa: Walaloo toora itti aanu kana kan ani barreesse, amantee kami iyyuu tuffachuuf, yookin salphisuuf, ykn arrabsuuf miti. Maalif goggoysitan Dhiiroo garba guddaa. Get Textbooks on Google Play. Abdi Ibro is on Facebook. ODP Official 2,929 views. Jecha Walaloo "Jecha walaloo" is Afaan Oromo for 'words of song'. (Milten) 41) Amma rakkinni si rakkisutti ati hin rakkatiin. Rent and save from the world's largest eBookstore. Dhirri hundi sobduudha erga jette biyya lafa kana irra jirachuun si dhiba. Sababiin isaa dhirri dubartii malee,dubartiinis dhiira malee jirachun hin danda’an. Isaaf yaaddofte adummeen addummaa itti dhagahame. (Jecha Ameerikaanotaa) 42) Jireenya keessatti waanti nuti akka karooraatti qabannu waanta lamatu jira. Abdii Baalee Oromiyaan kan qophaaye. com on March 22, 2012 at 2:15 pm said: Yaa jallewwan koo sochi qeerro godhama jiru kana biyya amba ta’e hordofan jira. Facebook offre à chacun le pouvoir de partager. Jaalalaaf Walaloo. Hiikoti sagalee hunde jechaa sagaloota wajjiin wl-qabata (ka'umsa sirna afaanoota kan hin ta'iin). Jecha Walaloo "Jecha walaloo" is Afaan Oromo for 'words of song'. Grazie a Facebook puoi. qadara jaheysaan isaatii. Sirboota Afaan Oromoo haarawa Awash Post irratti dhaggeeffadhaa. Arrabdi hojii hin ta’u,ga’eelas jalalas hin ta’u!Ati nama waan ta’eef sammuu kee kan siif kennameef waa qortee madaalte akka fudhattuuf ykn akka kuftuuf malee bahaa isaa baattee. Isaaf yaaddofte adummeen addummaa itti dhagahame. Walaloo Tokkummaa Muslima Oromoo video wajjiin. Waa'een kanaa hedduu bal'aa fi gadi fagoo, kan kitaabban hedduun irraa barreeffamuu danda'an waan taheef,. Akkam nagaa jirtuu,ilmaan Oromtichaa, Ilmi Baarentumaa fi ilmi Boorantichaa, Jaallan qabsoo Sabaa,dhamni hangaftichaa, Baga nagaa taatan,xiqqaa fi guddaan jechaa, Anis nagaan qabaa galata rabbiif galchaa, Waa dubbachuun fedhaa,xinnoo na ofkalchaa!!!. Duudhaa keenya faayaa Yaa dhiiroo jabeessa, Gowwaan garii fooyyee Saheeti balleessaa. This figure does not include the over 50,000 detained before 6 August 2016. Osoo ofittummaa dhala namaa isa daangaa hin qabne kana dhabamsiisuun danda'amee, addunyaan dhala namaa hundumaaf iddoo jireenya jannataa fi qananii tahuu ni dandeessi. Walaloo koree Muslimaa haa yaadannuu. Hadha Manatti Fi Aba Mana Jidutti Kara Kamin Argamtti Me Sheka Kenya Hordofa. Video New 2019 Usyaaz Raayyaa Abbaa Macaa Vol A 32 Raakkoo Sabaa Keenyaaa Gratis Download New 2019 Usyaaz Raayyaa Abbaa Macaa Vol A 32 Raakkoo Sabaa Keenyaaa Fast, Walaloo Raayyaa Abbaa Macaa. Amin Kadir berada dalam Facebook Sertai Facebook untuk berhubung dengan Amin Kadir dan orang lain yang mungkin anda kenal. walaloowwan jaalalaa mimmi'aawoo as keessatti argattu!. Naa'ol Abba-Firrisaatin Siwaliin gubadhee Siwaliin dhiitamee Waliin fiigne Waliin cabnee Nattii rarraatte Aniis sittii rarra'ee Nattii maxxanttee Aniis sittii maxxanee Hin ulfaatta jettee nan ceephine Ba'aan koo sittii tolee Siwaliin mixii biyyee nyaachisee Udaan sareefi kan nama waliin ejjanne Laga 9 waliin dabarree Iddo cubbuu fi tola hunda waliin imallee Qoree fi gufuu hunda. Madda Islaamaa Qabsoo Muslimoota Itiyoophiyaa, Oduu Owwituu, Amantii Qulqulluu, walaloo Haqiiqaa Ahbaashaa!!! qopheeysaa: Abuu Raafi' ni gorsina, ni qabsiisna, kana malee karaan jannataa waan hin jirreef carraa keeysan dhaqqabadha jenna. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Irra deebine jaalala ibsu yoo barbaanne bakka saditti qoonne ilaalu…. View Telegram channel's statistics "💗Jannah Is My Dream💗" - @hayuu143. Arrabdi hojii hin ta’u,ga’eelas jalalas hin ta’u!Ati nama waan ta’eef sammuu kee kan siif kennameef waa qortee madaalte akka fudhattuuf ykn akka kuftuuf malee bahaa isaa baattee. adlv IbraKivw IIKiH Barreessaan Kadiir Ibraahim Qabiyyee Nabiyyicha Waadaan Seenameef 6 Nabiyyichi Waadaan Seenameef Addunyaa Irratti Mul'achuu Isaa 23 Namoota kabajamoo fi bebbeekamoo kanneen Nabiyyicha waadaan seenameefitti amanan 31 Nabiyyii waadaan seenameef dinqisiifannaa hayyoota Addunyaa 79 JL